قیمت روز خودرو در ۲۲ اردیبهشت ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۶