باز هستم بی قرار مدرسه
می شود آغاز کار مدرسه
فصل پاییز و بهار مدرسه

قاصدک با باد پاییزی رسید
هست گوئی بیقرار مدرسه

ماه مهر است و معلم می شود
رونقی بر کار و بار مدرسه

اشک می بارند بعضی طفلها
نوگلان تازه کار مدرسه

باز پر از شور و شادی می شود
صحنه ی اندوه بار مدرسه

باز درس و باز نمره، امتحان
جمله اینها ساز و کار مدرسه

باز بر هر دانش آموزی رسد
سودهای بیشمار مدرسه

باز بابای مدارس می شود
شادمان خدمتگزار مدرسه

باز بعضی ها دوباره آورند
در، دمار از روزگار مدرسه

باز ناظم با درایت می کند
نظم را او بر قرار مدرسه

باز دعوتنامه بهر والدین
کاهش سطح فشار مدرسه

سالها باشد که درسم شد تمام
باز هستم بیقرار مدرسه

اسماعیل تقوایی