تصویب 14 ماده از برنامه 5 ساله سوم شهر تهران
به گزارش ملیت، اعضای شورای شهر تهران در نوبت صبح جلسه فوق العاده شورای شهر تهران که به منظور بررسی برنامه 5 ساله سوم شهرداری برگزار شد بندهای دیگری از این برنامه را به تصویب رسانند که به شرح ذیل آمده است:

براساس ماده 31 برنامه توسعه شهرداری تهران موظف است با هدف تامین مالی شهرداری با هزینه و ریسک کم، نسبت به مدیریت بدهی های شهری، استقرار سامانه مدیریت بدهی ها، ایجاد جدول زمان بندی و مکانیزم تسویه دیون اقدام کند که این ماده بدون پیشنهاد وتنها با اصلاح تایپی با 14 رأی از بین 14 عضو شورای حاضر به تصویب رسید.

براساس ماده 32 برنامه نیز شهرداری تهران موظف است برای اتمام پروژه های نیمه تمام و افزایش بهره وری پروژه های تکمیل شده از روش های مشارکت عمومی-خصوصی استفاده کنند. که با رأی اعضای شورا این ماده (32) حذف شد.

در ادامه اعضای شورای شهر تهران ماده 33 برنامه سوم توسعه شهرداری تهران را که در خصوص انطباق بودجه های سنواتی با عملکرد شهرداری و ایجاد انضباط مالی بود را بررسی کردند که با رأی اکثریت آرا ماده 26 جایگزین ماده 33 به دلیل ارتباط موضوعی قرار گرفت.

اعضای شورا در ادامه بررسی برنامه سوم توسعه شهرداری تهران ماده 34 را در دستور کار قرار دادند که براساس آن شهرداری موظف است به منظور کاهش و مدیریت بخشی از هزینه‌های توسعه و نگهداری فضای سبز اقدام کند که بر این اساس واگذاری مدیریت نگهداشت تعدادی از بوستانهای محلی، بازنگری مبنای سنجش احجام و همچنین المانهای غیرضروری در دستور کار شهرداری قرار گرفت که با 18 رأی موافق با اعمال برخی تغییرات انشایی به تصویب رسید.

اعضای شواری شهر در ادامه بررسی ماده 35 برنامه سوم را در دستور کار قرار دادند که براساس این ماده شهردای تهران به منظور تعیین تکلیف بدهی های دولت به شهرداری می بایست نسبت به شناسایی و حسابرسی بدهی ها، اقدام کند که با حذف یکی از بندهای این ماده ، کلیت ماده 35 به تصویب رسید.

ماده 36 برنامه نیز شهرداری را موظف می‌کند که با هدف مدیریت جریان نقدی نسبت به استقرار خزانه داری الکترونیکی، تهیه دستور العمل مدیریت جریان نقدی شهرداری ، حذف هرگونه دریافت نقدی در کلیه واحدهای شهرداری و ... اقدام کند که این ماده نیز با رأی اکثریت آرا به تصویب رسید.

ماده 37 برنامه نیز شهرداری را مکلف کرده که با توجه به ضرورت تامین منابع مالی برای اجرای پروژه های شهری از طریق فروش اوراق مشارکت با مجوز بانک مرکزی اقدام کرده و به منظور تشویق شهروندان و صاحبان سرمایه علاوه بر سود علی الحساب تضمینی  و سود آخر دوره به صاحبان ارواق اقدام کند که این ماده نیز با رأی اکثریت آرا به تصویب رسید.

 در ادامه اعضای شورای شهر تهران ماده 38 برنامه را مورد بررسی قرار دادند که براساس آن شهرداری تهران موظف است به منظور حفظ ارزش دارایی های نقدی شهرداری و فراهم نمودن زمینه استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه سالانه تا سقف هزار میلیارد ریال از محل منابع حاصل از واگذاری زمین پروانه و غیره نسبت به خرید سهام اوراق و ... که در بازار بورس و فرابورس ارواق بهادار معامله می‌شود آن هم براساس نرخ روز تابلوی بورس اقدام کند که این ماده نیز با رأی اکثریت آرا به تصویب رسید.

در ادامه براساس ماده 39 برنامه سوم شهرداری تهران ،به شهرداری اجازه داده می‌شود که به منظور استفاده از طرفیتها و منابع مالی وسرمایه ای متنوع ابزارهای مالی جدید را به کار گیرد که نسبت به تشکیل و تاسیس صندوق سرمایه گذرای زمین وساختمان، صندوق املاک و مستغلات صندوق سرمایه گذاری پروژه های مشارکتی وسرمایه گذرای اقدام کند که با رأی اکثریت آرا این ماده نیز به تصویب رسید.

در ادامه اعضای شورای شهر تهران به ماده 40 که در خصوص ایجاد حساب ثبات ساز خزانه شهرداری به دلیل آن که معاون مالی نیز در جریان ایجاد چنین حسابی بود رای ندادند واین ماده حذف شد.

براساس ماده 41 برنامه سوم نیز شهرداری موظف است به منظور سامان بخشی شفافیت و حاکم کردن انضباط در مدیریت منابع غیرنقد حداکثر تا پایان سال نخست برنامه بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری را ایجاد کند. که این ماده با رأی اکثریت آراء نیز به تصویب رسید.

 اعضای شواری تهران با ورود به فصل دوم برنامه سوم توسعه شهرداری ماده 42 این برنامه را که براساس آن شهرداری موظف شده است که راهبردهای طرحهای توسعه شهری را تکمیل و مورد بازنگری قرار دهد را با حذف یک ایراد املایی به تصویب رساندند.

ماده 43 نیز شهرداری را موظف کرده است که به منظور تسهیل در نوسازی، بهسازی، مقاوم سازی و بازآفرینی محلات هدف در چارچوب اسناد فرادست برنامه اقدام و تسهیل گری و تشویق در به کار گیری تکنولوژی های نوین، تهیه و بروزآوری بسته های تشویقی را فراهم کند که این ماده نیز به تصویب رسد

جلسه شورای شهر در نوبت صبح با بررسی 14 ماده از برنامه سوم توسعه شهرداری به اتمام رسید و ابراهیم امینی نایب رئیس شورا نیز اعلام کرد  که برای  بررسی ماده های باقی مانده از برنامه سوم شهرداری تهران در جلسه فردای شورا در دو نوبت صبح وعصر بررسی می‌شود.