این هم از عکس یکی از شب‌های دوران دانشجویی با رفقا ...

عکس یک نکته ریز داره، اگر گفتید چیه؟»Ø¢Ø°Ø±ÛŒ+جهرمی