پیش بینی می شود محور اصلی دیدار این دو دیپلمات عالی‌رتبه ایرانی  و عمانی  مسائل دوجانبه، منطقه و طرح صلح هرمز باشد.