در ابتدای این نشست، کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد آژانس و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در وین از سوی گروه خاورمیانه و جنوب آسیا به عنوان معاون رییس کنفرانس ویژه عمومی آژانس انتخاب شد.