این ستاره سابق فوتبال امروز در شهر الظهران عربستان حضور پیدا کرد و از یک مرکز فرهنگی ملاقات کرد.