این آمار نشان می‌دهد بهار ۹۸ نیز همچون ماه‌های قبل از آن روزهای سختی را برای مستاجران رقم زده است. 

در جدول زیر متوسط افزایش اجاره‌بها برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند را مشاهده کنید (درصد)

بهار ۱۳۹۶تابستان ۱۳۹۶پاییز ۱۳۹۶زمستان ۱۳۹۶بهار ۱۳۹۷تابستان ۱۳۹۷پاییز ۱۳۹۷زمستان ۱۳۹۷بهار ۱۳۹۸
۱۲.۱۱۲.۹۱۳.۵۱۶.۸۱۷.۲۲۶.۳۲۵.۴۲۱۲۷

نمودار زیر میزان تورم سالانه مسکن در بخش شهری را نشان می‌دهد

نمودار زیر تورم نقطه به نقطه اجارهبهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری به تفکیک استان طی سال‌های 95 تا 98 را نشان می‌دهد