این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت( 124.2 میلیمتر) 20.5 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته( 46.4 میلیمتر) 222.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین حجم بارش‌های کشور از اول مهر تا 19 بهمن به 246 میلیارد و 545 میلیون مترمکعب رسید.

از مجموع 149.6 میلی‌متر بارش ثبت‌شده در 139 روز ابتدایی سال آبی جاری، 92.1 میلی‌متر سهم پاییز و 57.5 میلی‌متر سهم 49 روز ابتدایی زمستان است.

از اینرو، در حالی که متوسط بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تا نوزدهم بهمن‌ماه 1.08 میلیمتر در روز است، این رقم برای بارش‌های پاییز امسال 1.02 میلیمتر و برای بارش‌های زمستان امسال (تا 19 بهمن) 1.17 میلیمتر بوده است.