این موضوع، دستمایه شوخی هواداران در فضای مجازی شد تا این طرح جالب توجه شکل بگیرد: