کیندبرگ اعلام کرد: من تصاویری از قدوس دیدم که در حال امضای قرارداد بود اما من به او تنها مجوز رفتن به اسپانیا و بازدید از باشگاه را داده بودم نه اینکه قراردادی امضا کند. من مدیر برنامه قدوس که در تصویر دیده می شود را نمی شناسم و ارتباطی نیز با او نداشتم. و نه قرار است ارتباطی صورت بگیرد. باید قدوس به سوئد برگردد. من امضای هر گونه قرارداد با باشگاه اوئسکا را رد می کنم چون هیچ رضایتی به این انتقال ندارم.

با این حرف های رئیس باشگاه سوئدی مشخص می شود که قدوس به مشکل بزرگی برخورده است و این انتقال غیرقانونی بوده چون ستاره ایرانی تحت قرارداد باشگاه سوئدی است و تنها یک راه پیش رو دارد و آن رضایت گرفتن از باشگاه استرشوندس است.