بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به قیمت‌های فعلی و احتمالی سکه در ماه‌های آینده، اغلب پیش‌خرید کنندگان سکه سودی بیشتر از سود سپرده بانکی به دست می‌آورند. البته هنوز واکنش بازار به عرضه سکه مشخص نیست اما در صورتی که قیمت سکه تا یک میلیون و 800 هزار تومان هم کاهش یابد، باز هم سود حاصله برای خریداران سکه، مناسب است.

در جداول زیر سود حاصله را براساس دوره سررسید پیش فروش سکه و قیمت‌ها مختلف درج شده است.

قیمت سکه در بازار (تومان)سود براساس بهایپیش‌فروش یک ماهه

سود براساس بهایپیش‌فروش 3 ماهه
 

سود براساس بهایپیش‌فروش 6 ماهه
 

2،000،000 25.7 درصد29.8 درصد35.5 درصد
1،950،00022.6 درصد26.6 درصد32.2 درصد
1،900،00019.4 درصد23.3 درصد28.8 درصد
1،850،00016.3 درصد20.1 درصد25.4 درصد
1،800،00013.2 درصد16.8 درصد22.3 درصد
1،750،00010.06 درصد13.6 درصد18.6 درصد
1،700،0006.9 درصد10.3 درصد15.2 درصد
1،650،0003.7 درصد7.1 درصد11.8 درصد

 

قیمت سکه در بازار (تومان)سود براساس بهایپیش‌فروش 9 ماههسود براساس بهایپیش‌فروش یک سالهسود براساس بهایپیش‌فروش 18 ماههسود براساس بهایپیش‌فروش دو ساله
2،000،00041.8 درصد48 درصد60.6 درصد7.2.4 درصد
1،950،00038.2 درصد44.4 درصد56 درصد68.1 درصد
1،900،00034.7 درصد40.7 درصد52.6 درصد63.7 درصد
1،850،00031.4 درصد37.3 درصد48.5 درصد59.4 درصد
1،800،00027.6 درصد33.3 درصد44.5 درصد55.1 درصد
1،750،00024.1 درصد29.6 درصد40.5 درصد50.8 درصد
1،700،00020.5 درصد25.9 درصد46.5 درصد20.5 درصد
1،650،00017.02درصد22.2 درصد32.5 درصد42.2 درصد