ملی پوشان ایران به سمت تونس پرواز خواهند کرد. تیم ملی ایران روز سوم فروردین در دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی تونس خواهد رفت.